ขั้นตอนการเข้ารับการรักษาผู้ป่วยทั่วไป

ผู้ป่วยทั่วไป อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ( สิทธิ์ข้าราชการหรือชำระค่ารักษาพยาบาลเอง ) ณ ตึกผู้ป่วยนอก

1. การทำบัตร

บริการทำบัตรวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 6.30 - 11.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ติดต่อห้องเวชระเบียน 100 ชั้น 1 ทำบัตรใหม่


เขียนประวัติในแบบฟอร์มขอมีเวชระเบียน ที่จุดคัดกรองผู้ป่วยใหม่โดยแนบสำเนาบัตรประชาชน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการทำบัตรใหม่
ติดต่อพยาบาลเพื่อคัดกรองอาการ และรับใบคัดกรองอาการ
ติดต่อเจ้าหน้าที่เวชระเบียนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรูปถ่าย ซึ่งเชื่อมโยงกับสำนักงานทะเบียนราษฎร์ เมื่อเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแนะนำท่านไปยังหน่วยตรวจโรคที่ตรงกับอาการ พร้อมให้ใบแนะนำ (กรณีที่ท่านตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่ปรากฏรูปภาพ เจ้าหน้าที่จะให้บัตรคิวท่านเพื่อถ่ายภาพเก็บไว้ในแฟ้มประวัติก่อนพบแพทย์)
กรุณาไปรอยังหน่วยตรวจโรคตามใบแนะนำ

ค้นประวัติเก่า

ยื่นบัตรโรงพยาบาลพร้อมแจ้งอาการ ณ จุดคัดกรองผู้ป่วยเก่า หมายเลข 2
รับใบแนะนำหน่วยตรวจโรคจากเจ้าหน้าที่เวชระเบียน
ติดต่อช่องหมายเลข 3 ช่อง 3/1- 3/6 ลงทะเบียนค้นแฟ้มประวัติ
กรุณาไปรอยังหน่วยตรวจตามใบแนะนำ

หลังเวลา 12.00 น. บริการสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน – รีบด่วนเท่านั้น ติดต่อพยาบาลหน้าหน่วยตรวจโรคฉุกเฉิน

ทำบัตรใหม่/ค้นประวัติเก่า ช่อง 3
รอตรวจที่หน่วยตรวจโรคฉุกเฉิน ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอก

หมายเหตุ กรุณาแสดงบัตรประชาชนทุกครั้งที่มาติดต่อโรงพยาบาล
2. การเข้าตรวจ

บริการที่หน่วยตรวจทุกชั้น วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 น. (13.00 – 15.00 น. คลินิกเฉพาะโรคที่มีนัดหมาย ) ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์


ท่านที่มาตรงตามนัด ยื่นใบนัดและรอเรียกชื่อหน้าหน่วยตรวจที่ระบุในใบนัด
ท่านที่ยื่นบัตรที่ห้องเวชระเบียน 100 ชั้น 1 แล้วรอเรียกชื่อหน้าหน่วยตรวจที่ระบุในใบแนะนำ เข้าพบแพทย์
เมื่อท่านได้รับการตรวจเสร็จแล้วกรุณาติดต่อพยาบาลภายในห้องตรวจเพื่อรับคำแนะนำ ดังนี้
          ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ถ้ามี) **
          รับใบนัดตรวจครั้งต่อไป (ถ้ามี)
          ส่งหน่วยตรวจโรคอื่น (ถ้ามี)
          รับไว้เป็นผู้ป่วยใน
          การซื้อยา

หมายเหตุ *

          หน่วยตรวจโรค ณ ตึกผู้ป่วยนอก
          หน่วยตรวจโรคออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ) ชั้น 1
          หน่วยตรวจโรคอายุรศาสตร์ ชั้น 2
          หน่วยตรวจโรคศัลยศาสตร์ ชั้น 3

** บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตึกผู้ป่วยนอก มีดังนี้ **

          ตรวจเลือด ปัสสาวะ ห้อง 108 ชั้น 1
          ตรวจเลือด ปัสสาวะ ชั้น 2 ห้อง 210
          ตรวจเลือด ปัสสาวะ ชั้น 4 ห้อง 418
          เอกซเรย์ ห้อง 243 ชั้น 2