Friday, April 10, 2020
   
Text Size

ค้นหา

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สฃร.๑) ประจำเดือน มีนาคม 2562

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (สฃร.๑)
ประจำเดือน มีนาคม 2562
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 5 มีนาคม 2562
ชื่อหน่วยงาน พัสดุ (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์,วัสดุการแพทย์เวชภัณฑ์มิใช่ยา , ออกซิเจนเหลว , ออกซิเจนท่อ , ค่าจ้างOUT LAB, ค่าเช่าX-Ray )


 

ระบบสารสนเทศ

- ข้อมูล ITA 62

- ข้อมูล ITA 63 

- คู่มือข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์

+++ ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

         


ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีมหากุลศล