Friday, April 10, 2020
   
Text Size

ค้นหา

ขอส่งประกาศ นโยบายการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลหล่มสัก

ขอส่งประกาศ นโยบายการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลหล่มสัก

ระบบสารสนเทศ

- ข้อมูล ITA 62

- ข้อมูล ITA 63 

- คู่มือข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์

+++ ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

         


ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีมหากุลศล