Sunday, September 15, 2019
   
Text Size

ค้นหา

นายแพทย์ศักรินทร์ ธนเกียรติสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหล่มสัก เข้ารับเกียรติบบัตร “ผู้ทำคุณประโยชน์”

ในวันที่  4  กุมภาพันธ์  2562  เวลา  8.30 .  นายแพทย์ศักรินทร์  ธนเกียรติสกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหล่มสัก  ได้เข้ารับเกียรติบบัตร  ผู้ทำคุณประโยชน์  ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  จาก  ศาสตราจารย์  เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย  ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย    โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย    อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก

 

คำสั่งโรงพยาบาลหล่มสัก

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการบ้านพัก 

-แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ(คปสอ)ประจำปีงบประมาณ 2562

-แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กระดับอำเภอ(MCH broad) เครือข่ายสุขภาพอำเภอหล่มสัก

-แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานเครื่อข่ายอนามัยแม่และเด็กรองรับกลไกการจ่ายแบบแบบเน้นคุณค่า เครือข่ายสุขภาพอำเภอหล่มสัก

-นโยบายการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลหล่มสัก

-แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหล่มสัก

คำสั่งโรงพยาบาลหล่มสักเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลัง(CFO)

<<เพิ่มเติม>>

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีมหากุลศล