Tuesday, December 11, 2018
   
Text Size

ค้นหา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวแบบจ้างเหมาตามภารกิจ

 ประกาศโรงพยาบาลหล่มสัก

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวแบบจ้างเหมาตามภารกิจ  จำนวน    ตำแหน่ง    อัตรา

๑.ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์                           จำนวน    อัตรา

๒.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์                                    จำนวน    อัตรา

๓.ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง                              จำนวน    อัตรา

๔.ตำแหน่งพนังงานช่วยเหลือคนไข้                                  จำนวน    อัตรา

๕.ตำแหน่งพนังงานประกอบอาหาร                                  จำนวน    อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...