Sunday, September 15, 2019
   
Text Size

ค้นหา

หนังสือประชาสัมพันธ์

สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอส่งหนังสือสำเนา 3 ฉบับ  ดังนี้

1.สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด  เรื่องขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และสาธารณสุข พ.ศ.2561

2.สำเนาหนังสือโรงพยาบาลพุทธโสธร เรื่องรับสมัครพนักงานราชการ

3.สำเนาหนังสือศูนย์สุขภาพจิตที่2 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คำสั่งโรงพยาบาลหล่มสัก

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการบ้านพัก 

-แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ(คปสอ)ประจำปีงบประมาณ 2562

-แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กระดับอำเภอ(MCH broad) เครือข่ายสุขภาพอำเภอหล่มสัก

-แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานเครื่อข่ายอนามัยแม่และเด็กรองรับกลไกการจ่ายแบบแบบเน้นคุณค่า เครือข่ายสุขภาพอำเภอหล่มสัก

-นโยบายการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลหล่มสัก

-แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหล่มสัก

คำสั่งโรงพยาบาลหล่มสักเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลัง(CFO)

<<เพิ่มเติม>>

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีมหากุลศล