Friday, August 23, 2019
   
Text Size

ค้นหา

โรงพยาบาลของดบริการการใช้ถุงพลาสติกจ่ายยาพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลของดบริการการใช้ถุงพลาสติกจ่ายยา  เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและขอความร่วมมือผู้มารับบริการทุกท่าน โปรดเตรียมถุงผ้า กระเป๋าสะพาย หรือตะกร้า มาใส่ยาทุกครั้งที่มารับบริการ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป  และขอเชิญชวนทุกท่าน....ที่มีถุงผ้าสภาพดีที่ไม่ได้ใช้แล้ว
หรือมีถุงผ้าหลายใบ  สามารถนำมาบริจาคให้กับโรงพยาบาล เพื่อนำไปให้ผู้ป่วยที่ไม่ได้นำถุงผ้ามารับยากลับบ้าน หรือผู้ป่วยยากไร้  ไม่จำกัดขนาด..สี..รูปแบบ  บริจาคได้ที่: ห้องยา ชั้น 1(อาคารผู้ป่วยนอกและห้องยา
                  ชั้น 1 อาคารอุบัติเหตุเมตตาธรรม   
หรือส่งไปรษณีย์มาที่: โรงพยาบาลหล่มสัก เลขที่ 15 ถนนสามัคคีชัย  ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  67110
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลหล่มสัก  โทรศัพท์ 056-702-001 ต่อ 107,134 

 

คำสั่งโรงพยาบาลหล่มสัก

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการบ้านพัก 

-แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ(คปสอ)ประจำปีงบประมาณ 2562

-แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กระดับอำเภอ(MCH broad) เครือข่ายสุขภาพอำเภอหล่มสัก

-แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานเครื่อข่ายอนามัยแม่และเด็กรองรับกลไกการจ่ายแบบแบบเน้นคุณค่า เครือข่ายสุขภาพอำเภอหล่มสัก

-นโยบายการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลหล่มสัก

-แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหล่มสัก

คำสั่งโรงพยาบาลหล่มสักเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลัง(CFO)

<<เพิ่มเติม>>

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีมหากุลศล