Monday, January 21, 2019
   
Text Size

ค้นหา

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 ชื่อหน่วย งานพัสดุ (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ,วัสดุการแพทย์เวชภัณฑ์มิใช่ยา,ออกซิเจนเหลว,ออกซิเจนท่อ,ค่าจ้างOUT LAB,ค่าเช่าX-Ray) วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
ชื่อหน่วย งานพัสดุ (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ,วัสดุการแพทย์เวชภัณฑ์มิใช่ยา,ออกซิเจนเหลว,ออกซิเจนท่อ,ค่าจ้างOUT LAB,ค่าเช่าX-Ray)
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

อ่านระเอียดเพิ่มเติม