Monday, July 16, 2018
   
Text Size

ค้นหา

ค่าบริการตรวจเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ผู้ป่วย(บัตรทอง) ระยะเวลา 18-25 มกราคม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาาง(อ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

ค่าบริการตรวจเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ผู้ป่วย(บัตรทอง) ระยะเวลา 18-25 มกราคม 2561 จำนวน 1 รายการ

2561 จำนวน 1 รายการ