Sunday, May 27, 2018
   
Text Size

ค้นหา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 ฉบับดังนี้

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน  4  ฉบับดังนี้

1. สำเนาหนังสือโรงพยาบาลกระทุ่มแบบ เรื่องรับสมัครคัดเลื่อนขึ้นแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ พิเศษโรงพยาบาลกระทุ่มแบบ สำนักงานสารณสุขสมุทรสาคร

2. สำเนาหนังสือโรงพยาบาลราชบุรี เรื่องรับสมัครคัดลือกข้าราชการให้ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยฝ่ายการแพทย์ คนที่1 โรงพยาบาลราชบุรี

3. สำเนาหนังสือจังหวัดพิศนุโลก เรื่องรับสมัครคัดเลืก โอน/ย้าย ให้ดำเนินการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

4.สำเนาหนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์  เรื่องรับย้าย /โอน ข้าราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม