Sunday, June 24, 2018
   
Text Size

ค้นหา

สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารคลังพัสดุโรงพยาบาลหล่มสักประจำปี 2560

 วัน/เดือน/ปี  การลงข้อมูล : 4 กุมภาพันธ์  2561

สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารคลังพัสดุโรงพยาบาลหล่มสักประจำปี 2560

ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ  88,000,000 บาท และเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆมูลค่า 12,100,000บาท

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง


            ทางคลังพัสดุ  โรงพยาบาลหล่มสัก  ในปี 2560 ได้มีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังรายการต่อไปนี้

-         ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ได้รับงบประมาณจัดสรรทั้งหมด จำนวน 1,870 โครงการ

ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0

ดำเนินการโดยวิธีสอบราคา จำนวน 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.5

ดำเนินการโดยวิธีตกลงราคา จำนวน 1,760 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 94.11

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 82 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.38

โดยผลการดำเนินการพบว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดมูลค่า 84,829,613.43     บาทน้อยกว่างบประมาณที่กำหนดไว้ในการซื้อวัสดุ 3,170,386.57บาท   แต่ในส่วนการจ้างเหมาบริการอื่นๆในปี 2560 ใช้งบประมาณไป 12,820,808 บาท เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ 720,808บาท

 และสรุปมูลค่าคงคลังประจำปีของแต่ละคลังดังรายละเอียดดังนี้

จำนวนร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

-          ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ได้รับงบประมาณจัดสรรทั้งหมด จำนวน 40 โครงการ

ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.00

ดำเนินการโดยวิธีสอบราคา จำนวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.00

ดำเนินการโดยวิธีตกลงราคา จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.00

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

-          ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ได้รับงบประมาณจัดสรรทั้งหมด จำนวน 50 โครงการ

ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20

ดำเนินการโดยวิธีสอบราคา จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10

ดำเนินการโดยวิธีตงลงราคา จำนวน 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64

ดำเนินการโดยวิธีกรณีพิเศษ(นวัตกรรมไทย) จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2

 

จำนวนร้อยละ../-2-

(ลงชื่อ)..................................ผู้จัดทำ  (ลงชื่อ)...................................ผู้ตรวจทาน  (ลงชื่อ)..............................ผู้รับผิดชอบ

-2-

จำนวนร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

         -ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

                ได้รับงบประมาณจัดสรรทั้งหมด เป็นเงิน 87,476,400 บาท

                  ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงิน 61,517,200 บาท

                  คิดเป็นร้อยละ 70.33

                  ดำเนินการโดยวิธีสอบราคา เป็นเงิน 24,569,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.08

                  ดำเนินการโดยวิธีตกลงราคา เป็นเงิน 1,390,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.59

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

         -ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

                   ได้รับงบประมาณจัดสรรทั้งหมด เป็นเงิน 71,465,700 บาท

                   ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงิน 62,371,700 คิดเป็นร้อยละ 87.28

        ดำเนินการโดยวิธีสอบราคา เป็นเงิน 1,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.1

                   ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 980,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.38

                   ดำเนินการโดยวิธีตงลงราคา เป็นเงิน 4,514,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.32

                   ดำเนินการโดยวิธีกรณีพิเศษ(นวัตกรรมไทย) เป็นเงิน 2,100,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 2.94

                   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ.2561 ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 16,010,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.40

วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค

                    การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อยู่ในช่วงการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งมีวิธีการจัดหาแตกต่างไปจากระเบียบสำนักรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งการปฏิบัติมีความซับซ้อนมากขึ้น ทำให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนปฏิบัติเพิ่มขึ้น

แนวทางการแก้ไขปัญหา

                    เพื่อให้การปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามขั้นตอน โรงพยาบาลหล่มสัก ได้จัดทำโครงการอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ให้แก่บุคลากร ในหน่วยงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในสาระสำคัญของพระราชบัญญัติและระเบียบฯดังกล่าว ซึ่งเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดและลดความเสี่ยงในขั้นตอนการปฏิบัติได้อย่างมาก ทำให้สามารถปฏิบัติงานและทำสัญญาโครงการต่างๆได้ทันเวลาและครบถ้วนทุกรายการ

 

(ลงชื่อ)..................................ผู้จัดทำ  (ลงชื่อ)...................................ผู้ตรวจทาน  (ลงชื่อ)..............................ผู้รับผิดชอบ 

อ่านเพิ่มเติม...