Sunday, September 15, 2019
   
Text Size

ค้นหา

คำสั่งโรงพยาบาลหล่มสัก

-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผ่านใน

-ระเบียบโรงพยาบาลหล่มสักว่าด้วยการแต่งกายของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหล่มสัก 

ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงจากข้อร้องเรียน

แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการบ้านพัก 

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทุติยภูมิละตติยภูมิ

แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน(Co-RM)

แต่งตั้งคณะกรรมการการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

แต่งตั้งคณะกรรมการ เภสัชกรรมและการบำบัด

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลหล่มสัก

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

แต่งตั้งคณะกรรมการ เภสัชกรรมและการบำบัด 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลหล่มสัก

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบงานรังสีวิทยา

แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประสานงานคุณภาพประจำศูนย์คุณภาพโรงพยาบาลหล่มสักปีงบประมาณ2561

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลัง

 -คำสั่งคณะอนุกรรมการบริหารโรงพยาบาลหล่มสัก

 -คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลัง(CFO)

- ขออนุมัติประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (สขร)

-  ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัย

ประกาศนโยบายโรงพยาบาลสีขาว(ป้องกันและแก้ไขปัญยาเสพติด)

- เรื่อง ขอรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์

-  สรุปการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติเผยแพร่บนเฟสบุค เว็บไซต์ และแจ้งเวียนในระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ 

-  คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

-  คำสั่งโรงพยาบาลหล่มสัก  เรื่องแตjงตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ โรงพยาบาลหล่มสัก

-  คำสั่งโรงพยาบาลหล่มสัก เรื่องให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ 

 -คำสั่งโรงพยาบาลหล่มสักเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระดับความสำเร็จการบริหารการเงินการคลัง(FAI)

 -คำสั่งโรงพยาบาลหล่มสักเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและควบคุมกำกับติดตามการดำเนินงานแผนธุรกิจของหน่วยบริการ (Business Plan)

คำสั่งโรงพยาบาลหล่มสัก

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการบ้านพัก 

-แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ(คปสอ)ประจำปีงบประมาณ 2562

-แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กระดับอำเภอ(MCH broad) เครือข่ายสุขภาพอำเภอหล่มสัก

-แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานเครื่อข่ายอนามัยแม่และเด็กรองรับกลไกการจ่ายแบบแบบเน้นคุณค่า เครือข่ายสุขภาพอำเภอหล่มสัก

-นโยบายการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลหล่มสัก

-แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหล่มสัก

คำสั่งโรงพยาบาลหล่มสักเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลัง(CFO)

<<เพิ่มเติม>>

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีมหากุลศล