Tuesday, December 10, 2019
   
Text Size

ค้นหา

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

คำสั่งโรงพยาบาลหล่มสัก

- คำสั่งคณะกรรมการแผน 2563

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรม "โรงพยาบาลคุณธรรม" 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโรงพยาบาลหล่มสัก  

-ระเบียบบ้านพักโรงพยาบาลหล่มสัก 2562 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการบ้านพัก 

-แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ(คปสอ)ประจำปีงบประมาณ 2562

-แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กระดับอำเภอ(MCH broad) เครือข่ายสุขภาพอำเภอหล่มสัก

-แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานเครื่อข่ายอนามัยแม่และเด็กรองรับกลไกการจ่ายแบบแบบเน้นคุณค่า เครือข่ายสุขภาพอำเภอหล่มสัก

-นโยบายการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลหล่มสัก

-แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหล่มสัก

คำสั่งโรงพยาบาลหล่มสักเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลัง(CFO)

<<เพิ่มเติม>>

งานวิชาการ


   ผลงานวิชาการ
             + ปี 2561
             + ปี 2562
   เอกสารงานวิชาการ 
             +รพ.สต.หล่มสัก
        +รพ.หล่มสัก
  ผลงานและรางวัลวิชาการ
  คลังปัญญา
   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง          
>สำนักงานมาตรฐานการวิจัย< 
>ชนิดของการขอจริยธรรมการวิจัย<

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีมหากุลศล