Tuesday, November 12, 2019
   
Text Size

ค้นหา

ตารางตรวจกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

ชื่อหน่วยงาน 
หรือแผนก

ชื่อคลินิก

วัน

ช่วงเวลา

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 
(โทร. 119)  หรือ       056-704118

 

 

- ตรวจรักษาโรคทั่วไป
(ผู้ป่วยในเขตเทศบาล)

จันทร์ - ศุกร์

เช้า

 

- ฝากครรภ์รายใหม่

อังคาร

เช้า

 

- ฝากครรภ์รายเก่า

พฤหัสบดี

เช้า และ บ่าย

โทร. 1669

- วางแผนครอบครัว

จันทร์

เช้า

 

- ฝากครรภ์ที่มีความเสี่ยง

อังคาร

บ่าย

ยื่นบัตรก่อนเวลา 11.30 น.

- สุขภาพเด็กดี

พุธ

เช้า

 

- ปอดสมบูรณ์

พุธ

บ่าย

 

- ยาต้านไวรัส

ศุกร์

เช้า และ บ่าย

 

- ตรวจหลังคลอด

จันทร์

เช้า

 

- ตรวจมะเร็งปากมดลูก

จันทร์

เช้า

 

- โรคอ้วน

จันทร์, พุธ

บ่าย

 

- เยี่ยมบ้านให้บริการชุมชน

จันทร์ - ศุกร์

บ่าย

สัปดาห์ที่1  และ 3ของเดือน

คำสั่งโรงพยาบาลหล่มสัก

- คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโรงพยาบาลหล่มสัก  

-ระเบียบบ้านพักโรงพยาบาลหล่มสัก 2562 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการบ้านพัก 

-แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ(คปสอ)ประจำปีงบประมาณ 2562

-แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กระดับอำเภอ(MCH broad) เครือข่ายสุขภาพอำเภอหล่มสัก

-แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานเครื่อข่ายอนามัยแม่และเด็กรองรับกลไกการจ่ายแบบแบบเน้นคุณค่า เครือข่ายสุขภาพอำเภอหล่มสัก

-นโยบายการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลหล่มสัก

-แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหล่มสัก

คำสั่งโรงพยาบาลหล่มสักเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลัง(CFO)

<<เพิ่มเติม>>

งานวิชาการ


   ผลงานวิชาการ
             + ปี 2561
             + ปี 2562
   เอกสารงานวิชาการ 
             +รพ.สต.หล่มสัก
        +รพ.หล่มสัก
  ผลงานและรางวัลวิชาการ
  คลังปัญญา
   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง          
>สำนักงานมาตรฐานการวิจัย< 
>ชนิดของการขอจริยธรรมการวิจัย<

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีมหากุลศล