Friday, June 05, 2020
   
Text Size

ค้นหา

ข้อมูล ITA 63

 

1.1  ขออนุญาตเผยแพร่นโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต  เสริมสร้างคุณธรรม  และความโปร่งใสในการบริหารราชการ

1.2   ประกาศโรงพยาบาลหล่มสัก  เรื่อง นโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต  เสริมสร้างคุณธรรม  และความโปร่งใสในการ
บริหารราชการโรงพยาบาลหล่มสัก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

1.3    ขออนุมัติประกาศนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต  เสริมสร้างคุณธรรม  และความโปร่งใสในการบริหารราชการของ
โรงพยาบาลหล่มสัก

1.4    กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมงานเพื่อส่เสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลหล่มสัก

1.5    ขออนุญาตให้เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

1.6     ขออนุญาตให้เผยแพร่แบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจฯ

1.7     คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด  ปลด  และพยานรับรองประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่ประกาศข้อมูล
จัดซื้อจัดจ้างและเอกสารซื้อหรือจ้าง

1.8    หนังสือขอความร่วมมือใช้แบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูล
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ

         1.8.1   แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (วงเงินเกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท)  ในการเปิด

                   เผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชนของหัวหน้าเจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ

   -    เอกสารแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (วงเงินเกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท)

          1.8.2   แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน  (วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท)  ในการเปิด
        เผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่  และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

   -     เอกสารแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน  (วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท

1.9  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พศ.๒๕๖

2.0  แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ของโรงพยาบาลหล่มสัก

2.1  แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา  วัสดุการแพทย์  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ของโรงพยาบาลหล่มสัก

2.2  แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา  วัสดุทันตกรรม  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ของโรงพยาบาลหล่มสัก

2.3  แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา  วัสดุวิทยสศาสตร์  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ของโรงพยาบาลหล่มสัก

2.4  แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา  วัสดุเอกซเรย์   ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ของโรงพยาบาลหล่มสัก

2.5 แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประเภท  วัสดุสานักงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลหล่มสัก

2.6 สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

2.7 เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์วงเงิน ๒๙๒,๙๙๓.๓๐ บาท และ วัสดุการแพทย์วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท 

 

    - โครงการที่ 1 วงเงินเกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท

   - โครงการที่ 1 วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท

   -  วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป ไตรมาส 2 

   -  วงเงินสูงสุด  ไตรมาส 2 

   -  วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป ไตรมาส 3 

   -  วงเงินสูงสุด  ไตรมาส 3 

 

   -  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  ๒๕๖๒  

    -  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  

   -  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  ๒๕๖๒  

   -  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  ๒๕๖๓ 

  -  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  

   -  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  ๒๕๖๓   

   -  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  ๒๕๖๓    

  -  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  ๒๕๖๓   

            + โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก ปี ๒๕๖๓

            + โครงการอบรมและตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงแก่ประชาชนอายุ ๓๕-๕๙ ปี 

 

 

            + โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก ปี ๒๕๖๓

            + โครงการอบรมและตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงแก่ประชาชนอายุ ๓๕-๕๙ ปี  

 

 

 

          + โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก ปี ๒๕๖๓ 

          + โครงการอบรมและตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงแก่ประชาชนอายุ ๓๕-๕๙ ปี

 

 

    + คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหล่มสัก

  + ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  + รายงานผลการติตามการดำเนินการงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะผ่านเว็บไซต์  ไตรมาส 1

  + รายงานผลการติตามการดำเนินการงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะผ่านเว็บไซต์  ไตรมาส 2

          + รายงานผลการติตามการดำเนินการงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะผ่านเว็บไซต์  ไตรมาส 3

 

          + ผู้บริหารหน่วยงาน

          + นโยบายของผู้บริหาร

  + โครงสร้างหน่วยงาน

  + หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

  + วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยม  MOPH

  + ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

  + พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

  + ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2562 

  + ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

          + อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม  ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  + จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข ( MOPH Code of Conduct ) 

  + นโยบายยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  

          + ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวให้เป็นปัจจุบัน 

          + ขออนุมัติเผยแพร่แผนงานปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

          + แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ปี 2563 ชุดที่ 1

          + แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ปี 2563 ชุดที่ 2

          + แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ปี 2563 ชุดที่ 3

          + แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ปี 2563 ชุดที่ 4

 

            + ขออนุมัติเผยแพร่แผนงานปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

            + แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 

         + ขออนุมัติเผนแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๓ 

         + รายงานผลการกำกับ ติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563

 

           + ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

           + ประกาศมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

 

 

           + ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก 

           + ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก

 

 

            + ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

            + ภาพประกอบ 

 

    + คำสั่งตั้งแต่งคณะกรรมการตรวจสอบสวนข้อเท็จจริง

  + คู่มือจัดการข้อร้องเรียนเรื่องทั่วไป

  + คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการรับเรื่องร้องเรียนการทุจิตรและประพฤติมิชอบ

  + คู่มือหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่   

          + แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน

          + หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณี/APPLICATION หรือ ช่องทางอื่น 

    + รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

          + แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหล่มสัก 

           + ประกาศมาตราการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ขออนุญาตเผยแพร่

           + มาตราการการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคบบัญชาในเทศกาลปีใหม่

           + มาตราการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

           + มาตราการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลหล่มสัก

           + มาตราการการป้องกันการรับสินบนเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

           + มาตราการป้องกันการทุจริต และการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดโรงพยาบาลหล่มสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

           + มาตราการการรับของแถม

           + มาตราการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล

           + แบบฟอร์มขอเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์

            + ประกาศแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ประจำปี ๒๕๖๓

            + รายงานผลสรุปการดำเนินงานตามประกาศแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ประจำปี ๒๕๖๓

 

 

             + คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรม STRONG จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลหล่มสัก

 

 

 

            + การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

 

 

            + การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการกำหนดมาตราการ กลไก

 

           + หน่วยงานมีการประชุม อบรม สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน 

 

          + ประกาศแผนปฏิบัติการการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๓

          + ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมและรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ปี ๒๕๖๓

                (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

            + คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรม โรงพยาบาลคุณธรรม

            + แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

               ราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

            + แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด

               สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 

          + ขออนุญาตเผยแพร่คู่การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

          + ขอประกาศใช้คู่มือการป้องกัและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลและแนวทาง

             การตรวจสอบการฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

          + ขอส่งคู่มือการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลและแนวทาง

             การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

          + คู่มือการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในหน่วยบริการปฐมภูมิ 

          + แนวทางดำเนินการเมื่อบุคลากรได้รับอุบัติเหตุที่สัมผัสเลือด และสารคัดหลั่งของผู้ป่วย

          + รายงานการกำกับติดตาม และผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

             เจ้าหน้าที่ตามคู่มือแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

 

           + แบบฟอร์มขอเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์

           + ขั้นตอนการฝากครรภ์รายเก่า

           + ขั้นตอนการฝากครรภ์รายใหม่

 

 

 

 

 

 

 

ระบบสารสนเทศ

- ข้อมูล ITA 63 

- คู่มือข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์

+++ ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

         

 

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีมหากุลศล