Friday, February 21, 2020
   
Text Size

ค้นหา

ข้อมูล ITA 63

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  (ที่ผ่านมา)

 

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

1.1  ขออนุญาตเผยแพร่นโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต  เสริมสร้างคุณธรรม  และความโปร่งใสในการบริหารราชการ

1.2   ประกาศโรงพยาบาลหล่มสัก  เรื่อง นโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต  เสริมสร้างคุณธรรม  และความโปร่งใสในการ
บริหารราชการโรงพยาบาลหล่มสัก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

1.3    ขออนุมัติประกาศนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต  เสริมสร้างคุณธรรม  และความโปร่งใสในการบริหารราชการของ
โรงพยาบาลหล่มสัก

1.4    กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมงานเพื่อส่เสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลหล่มสัก

1.5    ขออนุญาตให้เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

1.6     ขออนุญาตให้เผยแพร่แบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจฯ

1.7     คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด  ปลด  และพยานรับรองประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่ประกาศข้อมูล
จัดซื้อจัดจ้างและเอกสารซื้อหรือจ้าง

1.8    หนังสือขอความร่วมมือใช้แบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูล
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ

         1.8.1   แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (วงเงินเกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท)  ในการเปิด

                   เผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชนของหัวหน้าเจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ

   -    เอกสารแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (วงเงินเกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท)

          1.8.2   แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน  (วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท)  ในการเปิด
        เผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่  และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

   -     เอกสารแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน  (วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท

1.9  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พศ.๒๕๖

 

2.0  แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ของโรงพยาบาลหล่มสัก

2.1  แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา  วัสดุการแพทย์  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ของโรงพยาบาลหล่มสัก

2.2  แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา  วัสดุทันตกรรม  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ของโรงพยาบาลหล่มสัก

2.3  แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา  วัสดุวิทยสศาสตร์  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ของโรงพยาบาลหล่มสัก

2.4  แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา  วัสดุเอกซเรย์   ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ของโรงพยาบาลหล่มสัก

2.5 แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประเภท  วัสดุสานักงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลหล่มสัก

2.6 สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

2.7 เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์วงเงิน ๒๙๒,๙๙๓.๓๐ บาท และ วัสดุการแพทย์วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท 

 

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

    - โครงการที่ 1 วงเงินเกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท

   - โครงการที่ 1 วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท

 

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทีกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

   -  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  ๒๕๖๒  งานพัสดุซื้อวัสดุครุภัณฑ์และจ้างซ่อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์

    -  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  งานพัสดุ  โรงพยาบาลหล่มสัก 

 

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีมหากุลศล