Thursday, October 01, 2020
   
Text Size

ค้นหา

ผลงานวิชาการปี2561

*  การจัดการปัญหายาเหลือใช้ในผู้ป่วยเรื้อรังโรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
*  ตาข่ายลูกน้ำยุงลายสะอื้น
*  เครื่องหยดคลอรีนจำลองผลิต 
*  การจัดการน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย "เวลาและนารี " ที่เรา contron ได้
*  พัฒนาระบบเบิกจ่ายวัสดุการแพทย์
*  การกีดกันแบตทีเรียหลุดหนี
*  ประหยัดกระดาษ อ่านเมื่อไหร่ก็ได้ ด้วย QR CODE
*  RDU Hospital PLESSA
*  การประเมินผลข้างเคียงจากยาจิตเวช โดยประยุกต์ใช้จาก Mod-scroe
*  การประยุกต์องค์ความรู้แพทย์แผนไทยในการควบคุมกลิ่นในผู้ป่วยมะเร็ง
*  การพัฒนาระบบ Caree Path  ตำแหน่งรองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
*  การพัฒนาระบบการเข้าถึงระบบยาเสพติดประเภท 2 ผู้ป่วยในคลินิก Palliatice Care
*  การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายระบบยาเสพติดประเภท 2 ผู้ป่วยในคลินิก Palliatice Care
*  การพัฒนาระบบการทำบริบาลเภสัชกรรมในคลินิกผู้ป่วย Palliatice Care
*  ประตูหรรษา
*  ปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่
*  โครงการพัฒนา "บูรณาการ งาน IC สู่ รพ.สต.ติดดาว (5ดี)" 
*  ความรู้สึกเป็นภาระในผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงของอำเภอหล่มสัก
*  สว่านไฟฟ้าไร้สาย
*  Lomsak Electrode
*  Vision 4 Lomsak Model 
*  การบริหารงานการจัดระบบสุขภาพช่องปาก  Oral health  service plan
*  แปลงร่างนั่งได้ รพ.สต.กกเดื่อ
*  ศูนย์พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุตำบลบุ้งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
*  ชมรมมณีเวช
*  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ โรคความดันโลหิตสูง
*  โปรแกรมเด็กไทยคุณภาพ 6 โปรแกรม
*  Greed and Give (หัวใจสีเขียวผูกริบบิ้นสีแดง)
*  Easy  Lisk Note
*  Risk Register
*  RM Call Center
*  การจัดการความเจ็บปวดและฟื้นฟูในสมรรถภาพในผู้ป่วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อสำคัญทางกายภาพ 
*  ผลการใช้ยาได้ไวรัสเพื่อป้องการการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี จากแม่สู่ลูก
*  โครงการส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ของบุคลากร
*  การพัฒนาระบบตรวจสุขภาพ Premium Clinic  โรงพยาบาลหล่มสัก
*  การบริหารการจัดระบบบริการส่งภาพช่องปาก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ปี2560-2561
*  ร่วมแรง ร่วมใจ ห่างไกล Burn
*  การพัฒนาการเร่งรัด ติดตาม การสรุปเวชระเบียนผู้ป่วยใน ขององค์กรแพทย์
*  นวัตกรรมจุดจบขาขาด
*  ความรู้สึกเป็นภาระในผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงของอำเภอหล่มสัก 
*  ผลการใช้เครื่องตรวจระดับน้ำตาลจากปลายนิ้ว (DTX)  แทนการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
*  ผลของโปรแกรม  5 ข้อปฏิบัติ ชะลอไตเสื่อมของผู้ป่วยเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
*  โรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลที่ฉันรัก
*  คูปองหลากสี ลดดีกรีความเสี่ยง
*  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลบุ่งคล้า  อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
*  หมอนหนุนรักษ์

ระบบสารสนเทศ

- ข้อมูล ITA 63 

- คู่มือข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์

+++ ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

         

 

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ