Thursday, October 01, 2020
   
Text Size

ค้นหา

โรงพยาบาลหล่มสัก

Laughing นวัตกรรม Laughing
+  “นัดหมาย...ทันใจ”
+   COED CPR
+  กระเป๋า Lucky Newborn 
+  การป้องกันการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ
+  การพัฒนาการเข้าถึงบริการการคุมกำเนิดชนิดกึ่งถาวรในวัยรุ่น รพ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
+  แถบสีบอกเทสส์ 
+  พัฒนาระบบการล้างเครื่องมือแพทย์
+  ไม่ทะลุ  ไม่ขาด ปลอดภัย 
+  รถไฟฟ้ามาช่วยแล้วเธอ 
+  ช่องทางรับฟังปัญหาคลายทุกข์
Laughing CQI  Laughing 
+  การล้างมือ ICหล่มสัก
+  ZEROminute waiting เวชภัณฑ์มิใช่ยา 
+  กระบวนการการนำส่งสิ่งส่งตรวจ 
+  กระบวนการคีย์รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
+  กระบวนการป้องกันวัสดุอุปกรณ์ติดลงไปกับผ้าของงานห้องคลอด 
+  การจัดแบ่งโซนและการบริหารพัสดุ งานคลินิกพรีเมี่ยม 
+  การจำหน่ายผู้ปู่วยออกจากโรงพยาบาลกลับบ้าน
+  การพัฒนา ระบบจัดคิวผู้ป่วย สำหรับเจาะเก็บสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยนอกทางห้องปฏิบัติการ 
+  การพัฒนาความสมบูรณ์ของข้อมูล 43 แฟ้มของห้องคลอด
+  การพัฒนาคุณภาพฟิล์ม Portable
+  การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วย admit ห้องพิเศษที่มีอาการทรุดลงเข้าสู่ภาวะวิกฤติ 
+  การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยหนัก  
+  การพัฒนาระบบการจัดการผลสัมฤทธิ์ของงานแผนงาน นโยบายและยุทธศาสตร์
+  การพัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์โดยใช้เทคโนโลยี SMART PHONE ในการสื่อสาร
    ในการเข้าถึงบริการเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด 

+  การพัฒนาระบบการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง 
+  การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง
+  การลดระยะเวลารอคอยและความแออัดในคลินิกกายภาพบำบัด
+  โปรแกรมทะเบียนเจ้าหนี้โรงพยาบาลหล่มสัก
+  ผลการนำAppicationOP2TBมาใช้ในการเฝ้าระวังการชดเชยยาวัณโรคของอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
+  พัฒนาระบบการจ่ายวัสดุการแพทย์ของงานกายภาพบำบัด
+  พัฒนาระบบการเบิกจ่ายวัสดุการแพทย์ในหอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ
+  พัฒนาระบบการส่งผ้า
+  รัก( ษ์ )ไม่ต้องการรอ
+  ส่งไว ถูกต้อง ครบถ้วน เงินไม่หาย
+  สมุดช่วยจำสำหรับผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมีย
+  ใส ใส  หยิบง่าย หายรู้  ดูงามตา 
 Laughing  R2R  Laughing
+  การพัฒนาระบบการตรวจสุขภาพ premium clinic โรงพยาบาลหล่มสัก
+  ความชุกภาวะความจำบกพร่องของผู้สูงอายุ ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
+  ความชุกภาวะเสี่ยงหกล้มในผู้สูงอายุ
+  แนวทางการบูรณะฟัน dens evaginatus
+  ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อความรู้สึกเป็นภาระ
+  ผลงสำเร็จของกระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟูและติดตามผู้ผ่านการบำบัดสารเสพติดปี 2562
+  ภาวะเสี่ยงหกล้มในผู้สูงอายุ 4 ตำบลนำร่อง 

ระบบสารสนเทศ

- ข้อมูล ITA 63 

- คู่มือข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์

+++ ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

         

 

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ