Tuesday, July 14, 2020
   
Text Size

ค้นหา

โรงพยาบาลหล่มสัก

Laughing นวัตกรรม Laughing
+  “นัดหมาย...ทันใจ”
+   COED CPR
+  กระเป๋า Lucky Newborn 
+  การป้องกันการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ
+  การพัฒนาการเข้าถึงบริการการคุมกำเนิดชนิดกึ่งถาวรในวัยรุ่น รพ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
+  แถบสีบอกเทสส์ 
+  พัฒนาระบบการล้างเครื่องมือแพทย์
+  ไม่ทะลุ  ไม่ขาด ปลอดภัย 
+  รถไฟฟ้ามาช่วยแล้วเธอ 
+  ช่องทางรับฟังปัญหาคลายทุกข์
Laughing CQI  Laughing 
+  การล้างมือ ICหล่มสัก
+  ZEROminute waiting เวชภัณฑ์มิใช่ยา 
+  กระบวนการการนำส่งสิ่งส่งตรวจ 
+  กระบวนการคีย์รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
+  กระบวนการป้องกันวัสดุอุปกรณ์ติดลงไปกับผ้าของงานห้องคลอด 
+  การจัดแบ่งโซนและการบริหารพัสดุ งานคลินิกพรีเมี่ยม 
+  การจำหน่ายผู้ปู่วยออกจากโรงพยาบาลกลับบ้าน
+  การพัฒนา ระบบจัดคิวผู้ป่วย สำหรับเจาะเก็บสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยนอกทางห้องปฏิบัติการ 
+  การพัฒนาความสมบูรณ์ของข้อมูล 43 แฟ้มของห้องคลอด
+  การพัฒนาคุณภาพฟิล์ม Portable
+  การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วย admit ห้องพิเศษที่มีอาการทรุดลงเข้าสู่ภาวะวิกฤติ 
+  การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยหนัก  
+  การพัฒนาระบบการจัดการผลสัมฤทธิ์ของงานแผนงาน นโยบายและยุทธศาสตร์
+  การพัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์โดยใช้เทคโนโลยี SMART PHONE ในการสื่อสาร
    ในการเข้าถึงบริการเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด 

+  การพัฒนาระบบการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง 
+  การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง
+  การลดระยะเวลารอคอยและความแออัดในคลินิกกายภาพบำบัด
+  โปรแกรมทะเบียนเจ้าหนี้โรงพยาบาลหล่มสัก
+  ผลการนำAppicationOP2TBมาใช้ในการเฝ้าระวังการชดเชยยาวัณโรคของอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
+  พัฒนาระบบการจ่ายวัสดุการแพทย์ของงานกายภาพบำบัด
+  พัฒนาระบบการเบิกจ่ายวัสดุการแพทย์ในหอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ
+  พัฒนาระบบการส่งผ้า
+  รัก( ษ์ )ไม่ต้องการรอ
+  ส่งไว ถูกต้อง ครบถ้วน เงินไม่หาย
+  สมุดช่วยจำสำหรับผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมีย
+  ใส ใส  หยิบง่าย หายรู้  ดูงามตา 
 Laughing  R2R  Laughing
+  การพัฒนาระบบการตรวจสุขภาพ premium clinic โรงพยาบาลหล่มสัก
+  ความชุกภาวะความจำบกพร่องของผู้สูงอายุ ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
+  ความชุกภาวะเสี่ยงหกล้มในผู้สูงอายุ
+  แนวทางการบูรณะฟัน dens evaginatus
+  ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อความรู้สึกเป็นภาระ
+  ผลงสำเร็จของกระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟูและติดตามผู้ผ่านการบำบัดสารเสพติดปี 2562
+  ภาวะเสี่ยงหกล้มในผู้สูงอายุ 4 ตำบลนำร่อง 
You should publish modules to the "inactive" position and set the Menus to "All", for them to show up on pages where there is no active menu ID. This is a bug/feature of Joomla that causes only menu items in the "All" setting to show up.