Thursday, October 01, 2020
   
Text Size

ค้นหา

ผลงานวิชาการปี2562

*   Hand Hygiene Clean Care For All
* ถังผ้าใช้เลย
*  LEAN กับการลดการ Re-sterile เครื่องมืออุปกรณ์
* Lean การจำหน่ายผู้ปู่วยออกจากโรงพยาบาลกลับบ้าน
*  กระบวนการป้องกันวัสดุอุปกรณ์ติดลงไปกับผ้าของงานห้องคลอด
* กระบวนการคีย์รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
*  กระบวนการการนำส่งสิ่งส่งตรวจพรีเมี่ยม
* ZERO-minute waitingเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
* การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยหนัก
* กล่อง 3 รัก รักษ์โลก รักษายา รักษาวัณโรค 
* กระเป๋า Lucky Newborn
* การพัฒนา เร่งรัดติดตาม การสรุปเวชระเบียนผู้ป่วยใน ขององค์กรแพทย์ 
*  การพัฒนา Medication reconciliation_update
*  การพัฒนา ระบบจัดคิวผู้ป่วย
*  CPR CODE อุบัติเหตุฉุกเฉิน
* การป้องกันการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ
* การดูแลหญิงตั้งครรภ์โดยใช้เทคโนโลยี SMART PHONE 
* การจัดแบ่งโซนและการบริหารพัสดุ งานคลินิกพรีเมี่ยม
* กองทุน กองบุญ บ้านบุ่งน้ำเต้า 
* กองทุน กองบุญ บ้านธารทิพย์ รพสต.ธารทิพย์ 
*  การป้องกันการแพ้ยาซ้ำ
*  การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
*  การพัฒนาเพื่อเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
*  การพัฒนาคุณภาพฟิล์ม Portable
*  การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วย admit ห้องพิเศษ
*  ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อความรู้สึกเป็นภาระ
*  ปลอกหมอนขวดน้ำเกลือ
*  ปฏิทินเตือนการกินยาของผู้ป่วยวัณโรค
*  พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนโซนหลักเมือง
*  ผ้ายืดไร้รอย
*  ผลสำเร็จของกระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟูและติดตามผู้ผ่านการบำบัดสารเสพติดปี 2562
*  ผลการนำAppicationOP2TBมาใช้ในการเฝ้าระวังการชดเชยยาวัณโรค
*  ผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำอำเภอหล่มสัก
*  พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ ในหน่วยงานเบาหวาน
*  พัฒนาระบบการส่งผ้า
*  พัฒนาระบบการล้างเครื่องมือแพทย์จ่ายกลาง
*  พัฒนาระบบการเบิกจ่ายวัสดุการแพทย์ในหอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ
* พัฒนาระบบการจ่ายวัสดุการแพทย์ของงานกายภาพบำบัด
*  พัฒนาความสมบูรณ์ของการสรุปเวชระเบียน
* ร้านค้าสีเขียวแลกแต้ม
*  รัก(ษ์) นี่ไม่ต้องรอ
* รถไฟฟ้ามาช่วยแล้วเธอ ซักฟอก
*  ไม่ทะลุไม่ขาดปลอดภัย จ่ายกลาง
*  โมเดลฟันยักษ์ วังร่อง
*  ใส ใส  หยิบง่าย หายรู้  ดูงามตา   ตึกชาย
*  สังคมปลอดภัย ไร้ปัญหาจากยาจิตเวช
*  สมุดช่วยจำสำหรับผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมีย
*  ส่งไว ถูกต้อง ครบถ้วน เงินไม่หาย
*  ศูนย์รับฟังปัญหาคลายทุกข์
*  ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย ESRD
*  รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของชุมชน ของบ้านน้ำชุน
* การพัฒนาความสมบูรณ์ของข้อมูล 43 แฟ้มของห้องคลอด
* การพัฒนาการเข้าถึงบริการการคุมกำเนิดชนิดกึ่งถาวรในวัยรุ่น รพ
*  การพัฒนากระบวนการทำงานของงานเบาหวานและความดันโลหิตสูง
* การลดระยะเวลารอคอยและความแออัดในคลินิกกายภาพบำบัด 
* การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง
* การพัฒนาระบบการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง
*  การพัฒนาระบบการจัดการผลสัมฤทธิ์ของงานแผนงาน
* ครัวเรือนสดใส ไร้พิษภัยขยะ น้ำก้อหนองสว่างน้ำเฮี้ย
* ชาสมุนไพรรางจืดหนองไขว่
*  โครงการศึกษากาการพลัดตกหกล้มในอำเภอหล่มสัก
*  ความชุกภาวะหกล้มของผู้สูงอาย รพสตห้วยระหงส์
*  ความชุกภาวะความจำบกพร่องของผู้สูงอายุ ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
*  ช้างตะลูดโมเดล
* แนวทางการบูรณะฟัน dens evaginatus 
*  น้ำหมัก 3 ป
*  นัดหมายทันใจ
*  แถบสีบอกเทสส์
*  ชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่ ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
* การลดปริมาณและมูลค่าการได้รับยาเสพติดประเภทที่ 2 ซ้าซ้อนในผู้ป่วย palliative care
*  โปรแกรมทะเบียนเจ้าหนี้โรงพยาบาลหล่มสัก
* ปั่นลดขยะ ลดโรค