Thursday, October 01, 2020
   
Text Size

ค้นหา

ผลงานวิชาการปี2562

*   Hand Hygiene Clean Care For All
* ถังผ้าใช้เลย
*  LEAN กับการลดการ Re-sterile เครื่องมืออุปกรณ์
* Lean การจำหน่ายผู้ปู่วยออกจากโรงพยาบาลกลับบ้าน
*  กระบวนการป้องกันวัสดุอุปกรณ์ติดลงไปกับผ้าของงานห้องคลอด
* กระบวนการคีย์รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
*  กระบวนการการนำส่งสิ่งส่งตรวจพรีเมี่ยม
* ZERO-minute waitingเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
* การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยหนัก
* กล่อง 3 รัก รักษ์โลก รักษายา รักษาวัณโรค 
* กระเป๋า Lucky Newborn
* การพัฒนา เร่งรัดติดตาม การสรุปเวชระเบียนผู้ป่วยใน ขององค์กรแพทย์ 
*  การพัฒนา Medication reconciliation_update
*  การพัฒนา ระบบจัดคิวผู้ป่วย
*  CPR CODE อุบัติเหตุฉุกเฉิน
* การป้องกันการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ
* การดูแลหญิงตั้งครรภ์โดยใช้เทคโนโลยี SMART PHONE 
* การจัดแบ่งโซนและการบริหารพัสดุ งานคลินิกพรีเมี่ยม
* กองทุน กองบุญ บ้านบุ่งน้ำเต้า 
* กองทุน กองบุญ บ้านธารทิพย์ รพสต.ธารทิพย์ 
*  การป้องกันการแพ้ยาซ้ำ
*  การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
*  การพัฒนาเพื่อเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
*  การพัฒนาคุณภาพฟิล์ม Portable
*  การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วย admit ห้องพิเศษ
*  ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อความรู้สึกเป็นภาระ
*  ปลอกหมอนขวดน้ำเกลือ
*  ปฏิทินเตือนการกินยาของผู้ป่วยวัณโรค
*  พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนโซนหลักเมือง
*  ผ้ายืดไร้รอย
*  ผลสำเร็จของกระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟูและติดตามผู้ผ่านการบำบัดสารเสพติดปี 2562
*  ผลการนำAppicationOP2TBมาใช้ในการเฝ้าระวังการชดเชยยาวัณโรค
*  ผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำอำเภอหล่มสัก
*  พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ ในหน่วยงานเบาหวาน
*  พัฒนาระบบการส่งผ้า
*  พัฒนาระบบการล้างเครื่องมือแพทย์จ่ายกลาง
*  พัฒนาระบบการเบิกจ่ายวัสดุการแพทย์ในหอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ
* พัฒนาระบบการจ่ายวัสดุการแพทย์ของงานกายภาพบำบัด
*  พัฒนาความสมบูรณ์ของการสรุปเวชระเบียน
* ร้านค้าสีเขียวแลกแต้ม
*  รัก(ษ์) นี่ไม่ต้องรอ
* รถไฟฟ้ามาช่วยแล้วเธอ ซักฟอก
*  ไม่ทะลุไม่ขาดปลอดภัย จ่ายกลาง
*  โมเดลฟันยักษ์ วังร่อง
*  ใส ใส  หยิบง่าย หายรู้  ดูงามตา   ตึกชาย
*  สังคมปลอดภัย ไร้ปัญหาจากยาจิตเวช
*  สมุดช่วยจำสำหรับผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมีย
*  ส่งไว ถูกต้อง ครบถ้วน เงินไม่หาย
*  ศูนย์รับฟังปัญหาคลายทุกข์
*  ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย ESRD
*  รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของชุมชน ของบ้านน้ำชุน
* การพัฒนาความสมบูรณ์ของข้อมูล 43 แฟ้มของห้องคลอด
* การพัฒนาการเข้าถึงบริการการคุมกำเนิดชนิดกึ่งถาวรในวัยรุ่น รพ
*  การพัฒนากระบวนการทำงานของงานเบาหวานและความดันโลหิตสูง
* การลดระยะเวลารอคอยและความแออัดในคลินิกกายภาพบำบัด 
* การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง
* การพัฒนาระบบการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง
*  การพัฒนาระบบการจัดการผลสัมฤทธิ์ของงานแผนงาน
* ครัวเรือนสดใส ไร้พิษภัยขยะ น้ำก้อหนองสว่างน้ำเฮี้ย
* ชาสมุนไพรรางจืดหนองไขว่
*  โครงการศึกษากาการพลัดตกหกล้มในอำเภอหล่มสัก
*  ความชุกภาวะหกล้มของผู้สูงอาย รพสตห้วยระหงส์
*  ความชุกภาวะความจำบกพร่องของผู้สูงอายุ ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
*  ช้างตะลูดโมเดล
* แนวทางการบูรณะฟัน dens evaginatus 
*  น้ำหมัก 3 ป
*  นัดหมายทันใจ
*  แถบสีบอกเทสส์
*  ชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่ ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
* การลดปริมาณและมูลค่าการได้รับยาเสพติดประเภทที่ 2 ซ้าซ้อนในผู้ป่วย palliative care
*  โปรแกรมทะเบียนเจ้าหนี้โรงพยาบาลหล่มสัก
* ปั่นลดขยะ ลดโรค 

You should publish modules to the "inactive" position and set the Menus to "All", for them to show up on pages where there is no active menu ID. This is a bug/feature of Joomla that causes only menu items in the "All" setting to show up.