Tuesday, October 15, 2019
   
Text Size

ค้นหา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562

ท่ามสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 2 ตึกผู้ป่วยนอก) โทร : 056-702001 ต่อ 156

และรายละเอียดที่แนบมาดังนี้..... คลิกอ่านเพิ่มเติม  

คำสั่งโรงพยาบาลหล่มสัก

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการบ้านพัก 

-แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ(คปสอ)ประจำปีงบประมาณ 2562

-แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กระดับอำเภอ(MCH broad) เครือข่ายสุขภาพอำเภอหล่มสัก

-แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานเครื่อข่ายอนามัยแม่และเด็กรองรับกลไกการจ่ายแบบแบบเน้นคุณค่า เครือข่ายสุขภาพอำเภอหล่มสัก

-นโยบายการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลหล่มสัก

-แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหล่มสัก

คำสั่งโรงพยาบาลหล่มสักเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลัง(CFO)

<<เพิ่มเติม>>

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีมหากุลศล