Tuesday, October 15, 2019
   
Text Size

ค้นหา

ประกวดราคา e-bidding

-  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ( e – bidding)

-  ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2400 ซีซี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding)

 -  เอกสารประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ( e – bidding)

  -  ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกคลอด  จำนวน  1  ตู้  ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์         ( e – bidding)

  -  เอกสารประกวดราคาซื้อรถด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ( e – bidding)

  - ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด  12  ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  2400  ซีซี  จำนวน  1  คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding)

  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)เครื่องช่วยหายใจในทารกแรกเกิด จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-         -  ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจในทารกแรกเกิด จำนวน ๑ เครื่อง

-        -   เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

-        -   ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง จำนวน 2 เครื่อง

-        -  ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล จำนวน ๑ เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

 


 

คำสั่งโรงพยาบาลหล่มสัก

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการบ้านพัก 

-แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ(คปสอ)ประจำปีงบประมาณ 2562

-แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กระดับอำเภอ(MCH broad) เครือข่ายสุขภาพอำเภอหล่มสัก

-แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานเครื่อข่ายอนามัยแม่และเด็กรองรับกลไกการจ่ายแบบแบบเน้นคุณค่า เครือข่ายสุขภาพอำเภอหล่มสัก

-นโยบายการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลหล่มสัก

-แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหล่มสัก

คำสั่งโรงพยาบาลหล่มสักเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลัง(CFO)

<<เพิ่มเติม>>

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีมหากุลศล