Image

นายแพทย์ ศักรินทร์ ธนเกียรติสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหล่มสัก

Image

นาย ธภัทร พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

Image

นายแพทย์ พุฒินันต์ นามดี รองผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์

Image

นายแพทย์ วรงศ์วุฒิ ปิ่นอนงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายภารกิจด้านปฐมภูมิ

Image

แพทย์หญิง ปริญญาพร ไหมแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

Image

นางสาว เกษราภรณ์ มงคลวัจน์ รองผู้อำนวยการภารกิจด้านการพยาบาล