เป็นค่าที่อาศัยความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวและส่วนสูง มาเป็นตัวชี้วัดสภาวะของร่างกายว่ามีความสมดุลของน้ำหนักตัวต่อส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่ ค่าดัชนีมวลกายสามารถคำนวณได้โดย นำน้ำหนักตัว(หน่วยเป็นกิโลกรัม) หารด้วย ส่วนสูงกำลังสอง (หน่วยเป็นเมตร)
น้ำหนัก kg.
ส่วนสูง cm.
ผลคำนวณค่าBMI

BMI
มาตรฐานสากล(ยุโรป)
BMI
มาตรฐานอาเซียน(เอเชีย)
การแปรผล
< 18.5 < 18.5 น้ำหนักน้อยกว่ามาตรฐาน
18.5-24.9 18.5-22.9 ปกติ
25-29.9 23-24.9 อ้วนระดับ 1
30-34.9 25-29.9 อ้วนระดับ 2
35-39.9 มากกว่าหรือเท่ากับ 30 อ้วนระดับ 3
มากกว่าหรือเท่ากับ 40  - อ้วนระดับ 4

 

การพิจารณาน้ำหนักตัวจากตาราง

สำหรับผู้ชายอายุ 16 ปี
ขึ้นไป
ความสูง
(ซม.)
สำหรับผู้หญิงอายุ 26-45 ปี
ขึ้นไป
สำหรับผู้หญิงอายุ 45 ปี
ขึ้นไป
น้ำหนักตัวเป็น(กก.)
น้ำหนักตัวเป็น(กก.)
น้ำหนักตัวเป็น(กก.)
ต่ำสุด
สูงสุด
ต่ำสุด
สูงสุด
ต่ำสุด
สูงสุด
39.0
49.0
140
39.0
44.9
39.0
47.2
39.9
50.8
142
39.9
46.7
39.9
48.0
41.7
52.5
145
41.7
48.5
41.7
50.8
43.1
54.4
147
43.1
50.4
43.1
52.2
44.5
56.3
150
44.5
52.8
44.5
54.0
46.3
58.0
152
46.3
54.0
46.3
55.8
47.6
60.3
155
47.6
55.3
47.6
57.6
49.0
62.1
157
49.0
57.2
49.0
59.9
50.4
64.4
160
50.4
59.0
50.4
61.7
51.7
66.2
163
51.7
60.6
51.7
63.5
53.5
70.3
165
53.5
63.1
53.5
65.8
55.3
70.3
168
55.3
64.3
55.3
68.0
57.2
72.6
170
57.2
66.7
57.2
70.3
59.0
74.8
173
59.0
69.0
59.0
72.6
60.8
77.1
175
60.8
70.8
60.8
74.4
62.6
78.9
178
62.6
73.0
62.6
76.2
64.4
81.7
180
64.4
75.3
64.4
78.5
66.2
83.5
183
    
68.0
85.7
185
    
69.9
88.5
188